Podmínky užívání a poskytování služeb

1. Smluvní vztah

1.1 Vaše užívání webových stránek www.refcoach.cz (dále jen „Webové stránky“ či „refcoach“) a jakýchkoliv produktů, kanálů, softwaru, datových vstupů a služeb poskytnutých vám na Webových stránkách, z nich nebo jejich prostřednictvím (dále společně jen „Služba“) se řídí podmínkami smlouvy mezi vámi a společností Pozornato s.r.o., IČ: 069 61 215, se sídlem Na Folimance 2155/15, Praha 2, PSČ 120 00, kontaktní údaje – email: info@refcoach.cz,  která je provozovatelem Webových stránek (dále jen „Provozovatel“).

1.2 Webové stránky refcoach slouží zejména ke zveřejnění informací ohledně sportovních trenérů a případně i dalších uživatelů, kteří nabízí (inzerují) své služby (včetně sportovních událostí) ostatním uživatelům (zákazníkům). Sportovní trenéři (a případně i správci akademií a další uživatelé), kteří své služby na Webových stránkách propagují, mají přístup do systému Provozovatele a jsou plně odpovědní za veškeré informace zobrazené o jejich osobě či o jejich sportovní události na Webových stránkách. Přestože při vykonávání Služby zapojujeme přiměřenou péči a schopnosti, neověřujeme, a proto vám nemůžeme zaručit, že všechny informace jsou přesné, úplné a správné. Také nemůžeme nést odpovědnost za chyby (včetně prokazatelných a typografických chyb), přerušení (z důvodu jakéhokoli dočasného a/nebo částečného selhání, opravy, aktualizace nebo údržby naší Webové stránky apod.), nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé informace a nedodání informací. Za přesnost, úplnost a správnost (popisných) informací o sportovních trenérech (akademiích) či sportovních událostí zobrazených na našich Webových stránkách je vždy odpovědný příslušný sportovní trenér, resp. správce akademie či jiný uživatel. Naše Webové stránky nelze považovat za doporučení nebo potvrzení kvality, úrovně a typu služeb dostupných sportovních trenérů či ostatních uživatelů.

1.3 Dalšími účely Webových stránek jsou především:

(i) shromáždění referencí od klientů sportovních trenérů (a případně i ostatních uživatelů inzerujících své služby), které jsou přínosné pro další uživatele Webových stránek. V této souvislosti se refcoach bude snažit zachovávat vysokou úroveň služeb sportovních trenérů (a případně i jiných uživatelů), kteří inzerují své služby prostřednictvím Webových stránek tak, aby mohlo docházet k co nejefektivnějšímu výběru sportovního trenéra ze strany ostatních uživatelů a minimalizaci negativní zkušenosti se sportovním trenérem či jiným uživatelem. K tomu slouží určité mechanismy Provozovatele v rámci Služby, které jsou blíže popsány dále v těchto Podmínkách (např. povinnost sportovního trenéra aktivně komunikovat, udržovat si kladná hodnocení, uvádět pouze pravdivé informace apod.);

(ii) edukace veřejnosti v oblasti sportování a volnočasových aktivit ze strany Provozovatele. Edukace veřejnosti bude probíhat prostřednictvím zveřejňováním článků a videí s touto či související tématikou s ohledem na tématiku Webových stránek. Prosím berte na vědomí, že jde pouze o informativní edukaci a nejde v žádném případě o kvalifikovaný návod směrem k uživatelům a Provozovatel tak nemůže být odpovědný za jakékoliv škody na majetku či zdraví na vaší straně;

(iii) případně další účely dle aktuálního nastavení Refcoach jako např. inzerce sportovních potřeb, sportovních událostí (jako jsou sportovní akce, soustředění, kurzy, turnaje, kempy, nábory, školení a zájezdy), katalog sportovních klubů, uveřejňování sportovních akcí a další podobné služby s ohledem na tématiku Webových stránek.

1.4 Pokud není uvedeno jinak, naše Služba je zdarma. Na rozdíl od jiných společností vám nebudeme účtovat za naší Službu (zejména za propagaci vašich služeb a zprostředkování klientely/sportovních trenérů) žádné poplatky či zprostředkovatelské provize.

1.5 Vaše smlouva s Provozovatelem zahrnuje (i) podmínky uvedené v tomto dokumentu, (ii) Zásady ochrany soukromí a osobních údajů a (iii) Zásady pro uživatele refcoach (dále společně jen „Podmínky“).

1.6 Podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a Provozovatelem ve vztahu k vašemu používání Služby a Webových stránek. Provozovatel proto doporučuje všem uživatelům jejich pečlivé prostudování.

1.7 Tyto Podmínky se vztahují na všechny uživatele Služby (registrované i neregistrované), včetně uživatelů, kteří jsou zároveň přispěvateli Obsahu v rámci Služby. „Obsah“ zahrnuje jakýkoliv text, software, textové soubory, grafiku, fotografie, zvuky, hudbu, video soubory, audiovizuální kombinace, interaktivní prvky a jiné materiály, které můžete sledovat, mít k nim přístup nebo je případně i poskytnout (zpřístupnit) jako příspěvek v rámci Služby. Za Obsah se považuje i vzájemná komunikace mezi uživateli skrze Službu a vámi zveřejněný příspěvek na webové stránce třetí osoby (např. fotografie na Facebooku či video na Youtube), pokud nám předáte link za účelem jeho užití na Webových stránkách (v takovém případě váš příspěvek zveřejní přímo Provozovatel).

1.8 Provozovatel na Webových stránkách shromažďuje osobní údaje. Podmínky zpracování osobních údajů lze nalézt v Zásadách ochrany soukromí a osobních údajů.

2. Váš souhlas s Podmínkami

2.1 Abyste mohli Službu a Webové stránky využívat, musíte nejprve souhlasit s těmito Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tuto Službu ani samotné Webové stránky využívat. V případě vašeho nesouhlasu s Podmínkami prosíme o okamžité opuštění Webových stránek.

2.2 Svůj souhlas s Podmínkami vyjádříte prostým využitím Služby (v případě neregistrovaného uživatele) či výslovným souhlasem v rámci vaší registrace. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Provozovatel bude vaše užívání Služby od daného okamžiku považovat za váš souhlas s Podmínkami.

2.3 Službu nesmíte využívat a svůj souhlas s Podmínkami nesmíte vyjadřovat:

(i) v případě sportovních trenérů - pokud jste nedosáhli věku 18 let či jste jinak nezpůsobilí pro uzavření právně závazné smlouvy s Provozovatelem;
(ii) v případě ostatních uživatelů - pokud jste nedosáhli věku 16 let či jste jinak nezpůsobilí pro uzavření právně závazné smlouvy s Provozovatelem; nebo 
(iii) jste osobou, pro kterou platí zamezení přístupu nebo jiný zákonný zákaz přijímání či používání Služby dle zákonů země, v níž sídlíte nebo z níž máte ke Službě přístup nebo ji využíváte. 

2.4 Provozovatel doporučuje uživatelům uložit nebo vytisknout kopii těchto Podmínek.

3. Účty refcoach

3.1 Službu refcoach lze využívat následujícími způsoby:

(i) omezeně bez nutnosti registrace a sdělení jakýchkoliv vašich osobních údajů;
(ii) plnohodnotně po předchozí registraci; registrace je rozdělena na sportovní trenéry a ostatní uživatele;

Upozorňujeme, že předchozí registrace vašeho účtu na refcoach je nutná k přístupu k některým funkcím Webových stránek nebo jiným prvkům Služby. Při vytváření svého účtu jste povinni zadat přesné a úplné informace (včetně vašich osobních údajů). Heslo ke svému účtu na refcoach jste povinni zabezpečit a uchovávat v tajnosti. Zavazujete se v žádném případě nepřisvojovat totožnost jiné osoby.

3.2 Na základě registrace vašeho účtu získáte možnost plnohodnotně využívat služby refcoach, zejména:

(i) sportovní trenéři budou mít možnost vložit svůj profil (tj. informace o jejich osobě a službách) na portál a tím propagovat sebe a své služby, tento profil průběžně aktualizovat, komunikovat se zájemci o služby, odpovídat na reference a komentáře o jeho službách (pokud to aktuální nastavení. Webových stránek umožňuje), vytvářet a zveřejňovat příspěvky v rámci funkce refline, mít přehled o statistikách návštěvnosti jejich profilu a jejich hodnocení ze strany ostatních uživatelů;
(ii) ostatní uživatelé budou mít možnost aktivně se zapojovat do dění na portále, budou mít zpřístupněn profil sportovního trenéra v plném rozsahu, budou moct poptávat služby u sportovních trenérů a hodnotit jejich služby;

(iii) sportovní trenéři i ostatní uživatelé budou mít možnost vytvořit tzv. akademii. V rámci této funkce Webových stránek lze přehledně sdružovat více sportovních trenérů různých sportů pod hlavičkou jedné osoby. Vytvoření akademie je tak vhodným prostředkem pro prezentaci více sportovních trenérů, kteří poskytují své služby v rámci jedné akademie, sportovního klubu apod.

(iv) sportovní trenéři i ostatní uživatelé budou mít možnost vytvořit sportovní událost (dále jen „událost“), kterou pořádají, a to za účelem její prezentace a inzerce veřejnosti.

Sportovní trenéři budou moct na základě své registrace rovněž využívat všech služeb Webových stránek v rozsahu ostatních uživatelů.

Provozovatel si dále vyhrazuje právo umožnit registraci a přístup do určitých funkcí Webových stránek (např. do funkce refline) i dalším osobám (typicky obchodní partneři) za účelem vylepšení Služby a účelu Webových stránek. I pro tyto osoby se přiměřeně aplikují tyto Podmínky.

3.3 V případě, že se dozvíte o jakémkoliv porušení zabezpečení nebo neoprávněném užití vašeho účtu na refcoach, jste povinni Provozovatele neprodleně informovat. V opačném případě nesete veškerou škodu s tím spojenou.

3.4 Tímto souhlasíte, že budete výhradně právně odpovědní (vůči Provozovateli i dalším osobám) za veškerou činnost, ke které dojde v rámci vašeho účtu na refcoach.

4. Obecná omezení užívání

4.1 Provozovatel vám tímto uděluje povolení k přístupu a užívání Služby za následujících výslovných podmínek a vy tímto souhlasíte s tím, že nedodržení těchto podmínek vaší osobou bude zakládat jejich porušení z vaší strany:

(i) Souhlasíte s tím, že nebudete měnit ani upravovat žádnou část Webových stránek nebo Služby (toto se netýká oprávnění sportovních trenérů aktualizovat svůj profil);
(ii) Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Obsahu prostřednictvím jakékoliv jiné technologie či prostředku, než jsou Webové stránky nebo další prostředky, které může Provozovatel výslovně k tomuto účelu určit;
(iii) Souhlasíte s tím, že nebudete (ani se nebudete snažit) obcházet, vyřazovat z provozu ani jinak zasahovat do jakýchkoliv bezpečnostních prvků Služby či prvků, které (i) znemožňují nebo omezují použití či kopírování jakéhokoliv Obsahu nebo (ii) nuceně omezují používání Služby nebo obsahu dostupného prostřednictvím Služby; jakož i nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy, popř. jiným způsobem narušovat či přerušovat chod Webových stránek nebo serverů či sítí připojených na Webové stránky;
(iv) Souhlasíte s tím, že nebudete užívat ani spouštět jakýkoliv automatický systém (zejména jakéhokoliv robota nebo tzv. „spider“ či „offline reader“), který při návštěvě Služby rozesílá v rámci určitého časového období na servery refcoach více požadavků, než kolik by za stejnou dobu mohl přiměřeně rozeslat člověk při použití veřejně dostupného standardního (tj. neupraveného) webového prohlížeče;
(v) Souhlasíte s tím že, nebudete Službu používat pro jakékoliv následující komerční využití bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele:

a. prodej přístupu ke Službám;
b. prodej reklamy, sponzorství nebo jiné propagace umístěné v rámci Služby nebo Obsahu; nebo
c. prodej reklamy, sponzorství nebo jiné propagace na jakékoliv stránce na blogu s reklamou nebo webových stránkách zahrnujících Obsah doručený prostřednictvím Služby, pokud se na těchto stránkách neobjevuje i jiný materiál než materiál získaný z refcoach, jenž by byl dostatečně hodnotný, aby opodstatnil takový prodej;

(vi) Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Obsahu za jakýmkoliv jiným účelem než pro své osobní použití zamýšlené nebo povolené běžnými funkcemi Služby; a
(vii) Souhlasíte s tím, že nebudete shromažďovat nebo těžit z jakýchkoliv osobních údajů jakéhokoliv uživatele Webových stránek či Služby (a souhlasíte s tím, že toto zahrnuje také názvy účtů refcoach) ani se nebudete pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu jiného uživatele; a
(viii) Obsah nesmíte kopírovat, reprodukovat, šířit, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat nebo jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebo příslušných poskytovatelů licence na Obsah, pokud vám Provozovatel nedá k dispozici prostředky pro takové šíření pomocí funkce nabízené Službou.

4.2 Souhlasíte s tím, že budete dodržovat také veškerá další ustanovení Podmínek a zásad pro uživatele refcoach po celou dobu, kdy budete využívat Službu.

4.3 Provozovatel dává provozovatelům prostředků pro veřejné vyhledávání svolení, aby používali tzv. „crawler“ či „scraper“ ke kopírování materiálů z webových stránek výhradně za účelem vytvoření veřejně dostupných indexů materiálů, ve kterých lze vyhledávat, nikoliv však mezipaměti či vyrovnávací paměti (cache) nebo archivů těchto materiálů. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto výjimky obecně nebo v konkrétních případech odvolat.

4.4 Provozovatel neustále provádí inovace s cílem zprostředkovat svým uživatelům co nejlepší služby. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že forma a povaha Služby, kterou Provozovatel poskytuje, se mohou čas od času bez předchozího upozornění změnit.

4.5 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v rámci těchto průběžných inovací může Provozovatel přerušit (trvale nebo dočasně) poskytování Služby (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služby) vám nebo uživatelům obecně, a to na základě svého výhradního uvážení a bez předchozího oznámení a bez jakéhokoliv práva na odškodnění. Službu můžete kdykoliv přestat využívat. Není třeba, abyste o této skutečnosti Provozovatele informovali.

4.6 Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost (a že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani jakékoliv třetí straně) za jakékoliv porušení svých závazků plynoucích z těchto Podmínek či za Vámi sdělený Obsah a za následky jakéhokoliv takového porušení či vadnosti Obsahu (včetně jakékoliv ztráty či škody vzniklé Provozovateli).

5. Zásady v oblasti autorských práv

5.1 Provozovatel uplatňuje jednoznačné zásady v oblasti autorských práv ve vztahu k jakémukoliv Obsahu, který údajně porušuje autorská práva třetí strany. Podrobnosti o těchto zásadách naleznete v Zásadách pro uživatele refcoach.

5.2 V souladu se zásadami refcoach v oblasti autorských práv ukončí Provozovatel uživatelský přístup ke Službě (např. v podobě zrušení registrovaného účtu, blokováním IP adresy uživatele), pokud zjistí, že se jedná o uživatele opakovaně porušujícího autorská práva. Opakovaný porušovatel je uživatel, který byl již více než jednou upozorněn na porušování autorských práv.

6. Obsah

6.1 Jako registrovaný uživatel (tj. držitel účtu) refcoach můžete zasílat (zveřejňovat) určitý Obsah. Konkrétní podoba tohoto oprávnění je odvislá od druhu uživatelského účtu, tj. zda jste registrováni jako sportovní trenér nebo jako ostatní uživatelé (více viz níže). 

Sportovní trenéři jsou oprávněni vytvořit na Webových stránkách svůj profil (a to i ve více sportovních odvětvích), kde mohou zveřejnit zejména následující informace – (i) profilová fotografie, (ii) cover fotografie profilu, (iii) galerie fotografií sportovního trenéra, (iv) videa (včetně odkazu na youtube video), (v) základní informace o své osobě (zejména jméno a příjmení, věk), (vi) dosažené úspěchy, zkušenosti a jazykové znalosti, (vii) typ sportu/sportovní odvětví, ve kterém služby nabízí (viii) popis nabízených služeb včetně cen, (ix) působiště trenéra (adresa), (x) informace, zda trenér aktuálně nabírá nové klienty, (xi) kontaktní telefonní číslo. Dále budou u profilu sportovního trenéra zobrazovány následující informace, resp. možnosti – (i) hodnocení sportovního trenéra ze strany ostatních uživatelů a jejich komentáře, (ii) kontaktní formulář za účelem kontaktování sportovního trenéra (skrze Webové stránky), (iii) cenová hladina služeb sportovního trenéra, (iv) možnost sdílet profil sportovního trenéra na Facebooku, (v) možnost přidání profilu do oblíbených. Veškeré zveřejňované informace na profilu sportovního trenéra (včetně jejich editace) musí být v českém jazyce a podléhají předchozí kontrole a schválení ze strany Provozovatele. V případě, že Provozovatel shledá potřebu změny určité informace, vyhrazuje si Provozovatel právo záležitost se sportovním trenérem prodiskutovat tak, aby vše bylo souladné s pravidly Webových stránek, a popř. příslušnou informaci na Webových stránkách nezobrazit, resp. následně vymazat. V této souvislosti Provozovatel informuje, že sportovní trenér není oprávněn na Webových stránkách jakkoliv zobrazovat odkazy na jiné webové stránky, popř. uvádět určité informace (např. své kontaktní údaje) na jiných, než k tomu vyhrazených místech.

Sportovní trenéři, kteří mají v rámci Webových stránek vytvořený profil a nabízí skrze Webové stránky své sportovní služby, jsou dále oprávněni vytvářet a zveřejňovat Obsah ve formě příspěvků souvisejících s jejich službami prostřednictvím funkce refline. Funkce refline slouží k pravidelnému informování uživatelů Webových stránek ze strany Provozovatele, sportovních trenérů a dalších partnerů Provozovatele ohledně nabízených služeb a dalších zajímavostí ze světa sportu či volnočasových aktivit. Provozovatel upozorňuje sportovní trenéry, že veškeré příspěvky na refline schvaluje, k zveřejnění tedy dojde až po schválení příslušného příspěvku ze strany Provozovatele (totéž se týká případných následných úprav příspěvku ze strany poskytovatele příspěvku). V případě, že si sportovní trenér dále nepřeje zveřejnění svého příspěvku na refline, je oprávněn příspěvek odstranit (k odstranění dojde bez nutnosti odsouhlasení ze strany Provozovatele). Příspěvek sportovního trenéra zveřejněný na refline se automaticky zobrazuje i na profilu daného sportovního trenéra. Prostřednictvím funkce refline lze zejména sdílet s ostatními uživateli (i) informace o trénincích, (ii) informace o plánovaných nebo proběhlých akcích (kurzech, zájezdech, soustředění, kempech nebo turnajích), (iii) zajímavosti ze světa sportu, (iv) příspěvky sloužící k propagaci sportovních služeb a zboží trenéra, (v) názory, postřehy a hodnocení sportovního trenéra, to vše formou textového příspěvku (s fotografií/bez fotografie, s možným odkazem se sportovní tématikou) nebo sportovního videa (ve formě odkazu). Provozovatel upozorňuje sportovní trenéry, že nejsou povoleny duplicitní příspěvky, za které se považují opakované (o větší frekvenci než 1x za 14 dnů) stejné či velmi obdobné příspěvky shodného sportovního trenéra. Provozovatel dále upozorňuje, že příspěvky na refline bude možné sdílet na Facebooku, a to i ze strany neregistrovaných uživatelů.

Jako ostatní uživatelé můžete zveřejňovat Obsah v podobě hodnocení sportovního trenéra či události (včetně komentáře), a to pouze v případě, že jste využili jeho služeb, nebo jste se účastnili dané události. Hodnota celkového průměrného hodnocení sportovního trenéra na portálu refcoach od všech uživatelů bude vždy aktuálně vypočítána na základě matematického vzorce, který zohledňuje všechny složky hodnocení. Za uveřejnění hodnocení vám nenáleží žádná odměna. Jak jistě chápete, Provozovatel bez ohledu na to, zda bude takový Obsah zveřejněn či nikoliv, nezaručuje důvěrnost žádného Obsahu. Vámi zaslaný Obsah není ze strany Provozovatele schvalován, vaše příspěvky a komentáře jsou ihned publikovány po jejich odeslání. Odesláním Obsahu potvrzujete, že uvedené skutečnosti jsou pravdivé, příp. se jedná o váš subjektivní názor či zkušenost. Provozovatel neodpovídá za Obsah jednotlivých uživatelů Webových stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo hodnocení uživatele nezveřejnit či smazat, pokud nabude podezření, že se jedná o hodnocení založené na fiktivní zkušenosti nebo pokud hodnocení není relevantní, obsahuje vulgární výrazy či bude zjevně nepravdivé nebo bude jinak v rozporu s dobrými mravy či Zásadami pro uživatele refcoach či jinak nevhodné. Provozovatel upozorňuje, že po zveřejnění není již možné z vaší strany Obsah odstranit (smazat), nicméně je možné požádat Provozovatele, aby z jeho strany byl vámi zveřejněný Obsah smazán. Žádost o smazání vašeho Obsahu musí být odůvodněna, přičemž Provozovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech žádosti nevyhovět.

Jako registrovaní ostatní uživatelé můžete dále kontaktovat sportovního trenéra nebo pořadatele události prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného u profilu příslušného sportovního trenéra či pořadatele události, popř. přímo na uvedené telefonní číslo sportovního trenéra či pořadatele události. V případě využití kontaktního formuláře bude sportovní trenér či pořadatel události zpravidla notifikován prostřednictvím emailu (pokud má aktivovanou notifikační službu) o vaší zprávě a je oprávněn odpovědět vám shodným způsobem či jinak (pokud mu např. v rámci zprávy sdělíte vaše kontaktní údaje).

V této souvislosti Provozovatel upozorňuje, že po registraci uživatele (sportovního trenéra i ostatního uživatele) je automaticky aktivována notifikační služba ohledně příchozí zprávy skrze kontaktní formulář od jiného uživatele, a to prostřednictvím zaslání automatického emailu (informující o zprávě jiného uživatele) na kontaktní email uživatele. Uživatel je oprávněn ve svém uživatelském nastavení účtu tuto notifikační službu deaktivovat.

Všichni registrovaní uživatelé (tj. sportovní trenéři i ostatní uživatelé) mohou dále využít funkce „akademie“. Prostřednictvím této funkce je možné vytvořit akademii, tj. sdružení více sportovních trenérů, a to i pro více různých sportů. Vytvoření akademie je tak vhodným prostředkem pro prezentaci více sportovních trenérů, kteří poskytují své služby v rámci jedné akademie, sportovního klubu apod. Akademii vytváří a následně spravuje správce akademie. V rámci vytvoření akademie správce vyplní požadované údaje o své osobě (zejména jméno a příjmení, profilovou fotku s viditelným obličejem, informace o sobě a v jakých jazycích mluví) a o vytvářené akademii (zejména název akademie, telefonní kontakt na správce, jazyky ve kterých mohou trenéři pod akademií trénovat, logo akademie, informace o akademii, dosažené úspěchy a zkušenosti akademie, fotografie a videa o akademii, služby akademie s ceníkem, adresy kde akademie působí, sporty které akademie trénuje), rovněž vybere sporty, kterých se akademie týká. Po vytvoření akademie má její správce možnost začlenit do akademie ohledně konkrétního vybraného sportu sportovní trenéry, kteří mají v rámci Webových stránek vytvořený profil a nabízí své služby v rámci daného sportu (správce má k dispozici seznam registrovaných sportovních trenérů daného sportu pro účely jejich výběru). Začlenění sportovního trenéra do akademie funguje tak, že správce akademie pošle konkrétnímu trenérovi žádost o začlenění, přičemž po potvrzení ze strany daného sportovního trenéra bude tento automaticky přiřazen k akademii. Po odeslání žádosti ze strany správce akademie bude vybranému sportovnímu trenérovi doručen email týkající se potvrzení jeho začlenění do akademie. Sportovní trenér je začleněn do akademie pouze na základě jeho aktivního potvrzení (pokud sportovní trenér žádost odmítne či ignoruje, k jeho začlenění do akademie nedojde). Správce akademie spravuje všechny prezentované informace o akademii (včetně jejich úprav), sportovní trenéry začleněné do akademie (může rovněž kdykoliv trenéra odstranit z akademie a to i bez souhlasu daného trenéra) a zveřejňuje Obsah týkající se akademie (např. příspěvky na refline pod hlavičkou akademie).

Provozovatel v této souvislosti upozorňuje, že sportovní trenér může nabízet své služby ohledně jednoho sportu na Webových stránkách buď individuálně, nebo pod hlavičkou určité akademie (nikoliv současně v obou variantách). V případě, že dojde k začlenění sportovního trenéra do akademie, dojde automaticky k úpravě jeho profil a to zejména: (i) u profilu se doplní informace, že sportovní trenér poskytuje služby pod danou akademií, (ii) kontaktní údaje sportovního trenéra se změní na kontaktní údaje správce akademie, (iii) pokud budou ostatní uživatelé skrze Webové stránky kontaktovat sportovního trenéra, budou takové zprávy doručeny správci akademie. Sportovní trenér začleněný do akademie rovněž nebude mít možnost zveřejňovat příspěvky prostřednictvím funkce refline (tyto bude moci dále zveřejňovat v rámci akademie její správce), nicméně je mu zachována výlučná možnost upravovat další své informace ve svém profilu (do těchto informací nemá správce akademie právo sám zasahovat). Sportovní trenér má možnost v nastavení svého uživatelského účtu kdykoliv z akademie vystoupit a to i bez souhlasu správce akademie, přičemž dojde k automatické úpravě jeho profilu (tzn. navrácení kontaktních údajů sportovního trenéra, navrácení funkce refline atd.).

Všichni registrovaní uživatelé (tj. sportovní trenéři i ostatní uživatelé) mohou dále využít funkce „události“, prostřednictvím které je možné vytvořit sportovní událost, kterou daný uživatel pořádá, a to za účelem její prezentace a inzerce veřejnosti. V rámci této funkce je možné vybírat z následujících kategorií sportovních událostí – akce, kurzy, kempy, soustředění, turnaje, nábory a školení. Při vytváření události uživatel vyplní informace o události (zejména místo a termín konání události, další informace o události včetně její obsahové náplně), jakož i informace o své osobě, jakožto pořadateli události (zejména jméno a příjmení pořadatele, kontaktní údaje – telefon, email). Dále může pořadatel připojit do galerie události fotografie či videa týkající se dané události. Bližší informace a pravidla vytváření událostí jsou zveřejněny v sekci „Události“ na Webových stránkách. V této souvislosti Provozovatel upozorňuje, že vytvořené (zveřejněné) události budou automaticky propisovány (zveřejňovány) na refline, přičemž na refline mohou být dále viditelné i po skončení dané události, aby ostatní uživatelé, kteří se události zúčastnili, mohli danou událost hodnotit. V případě, že je událost pořadatelem zrušena (a z Webových stránek smazána před uvedeným termínem jejího konání), automaticky je smazána i z refline.

6.2 Zůstávají vám veškerá vaše vlastnická práva k vašemu Obsahu, nicméně jste povinni udělit (resp. souhlasem s těmito Podmínkami udělujete) omezená licenční práva Provozovateli a dalším uživatelům Služby. Tato práva jsou popsána v čl. 7 těchto Podmínek (Práva, na která poskytujete licenci).

6.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za svůj Obsah (včetně vytvořených událostí) a za důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění (včetně případů, kdy váš Obsah zveřejní přímo Provozovatel na základě vámi dodaného linku). Provozovatel nevyjadřuje svůj souhlas s jakýmkoliv Obsahem (včetně jakékoliv události) nebo názorem, doporučením či radou v něm obsaženou a výslovně se zříká jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s vaším Obsahem či Obsahem jiných uživatelů. Pokud vůči Provozovateli někdo uplatní nárok (či žalobu) v souvislosti s vaším Obsahem (a to i včetně případu, kdy váš obsah zveřejní Provozovatel na základě vámi dodaného linku), odškodníte Provozovatele za veškeré související škody, ztráty a výdaje jakéhokoliv druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení).

6.4 Tímto prohlašujete a zaručujete, že máte (a po celou dobu užívání Služby budete mít) veškeré licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl Provozovatel použít váš Obsah pro účely poskytování Služeb a jinak používat váš Obsah způsobem zamýšleným Službou a těmito Podmínkami. Rovněž tímto prohlašujete, že váš Obsah nezahrnuje žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje právní ochrana duševního vlastnictví, k nimž nemáte licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl Provozovatel použít váš Obsah.

6.5 Souhlasíte s tím, že vaše chování na Webových stránkách bude v souladu (a souhlasíte, že i váš Obsah bude v souladu) se Zásadami pro uživatele refcoach, v aktuálním znění.

6.6 Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat ani přenášet jakýkoliv Obsah zahrnující materiál, jehož držení je v zemi, v níž sídlíte, nezákonné nebo jehož použití či držení v souvislosti s poskytováním Služby by bylo nezákonné pro Provozovatele.

6.7 Souhlasíte s tím, že Obsah, který předkládáte v rámci Služby, nebude obsahovat materiál, který je předmětem jakýchkoliv autorských práv třetích stran, nebo materiál, který je předmětem jiných majetkových práv třetích stran (včetně práv na ochranu soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech), pokud nemáte formální licenci nebo povolení od zákonného vlastníka nebo nejste jinak právně oprávněni daný materiál zveřejnit a udělit Provozovateli licenci uvedenou v bodu 7.1 níže.

6.8 Pokud se Provozovatel dozví o jakémkoliv potenciálním porušení těchto Podmínek, vyhrazuje si právo (avšak není povinen) rozhodnout o tom, zda Obsah vyhovuje požadavkům na obsah stanoveným těmito Podmínkami, a může kdykoliv takový Obsah odstranit a/nebo ukončit uživatelův přístup k zasílání jakéhokoliv Obsahu, který tyto Podmínky porušuje (včetně zrušení účtu uživatele), a to bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení.

6.9 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při používání Služby můžete narazit na Obsah, který je věcně nepřesný, urážlivý, neslušný nebo pro vás jinak nežádoucí. Souhlasíte s tím, že tuto skutečnost berete na vědomí, a že se tímto vzdáváte veškerých zákonných práv a nároků, a to v rozsahu povoleném příslušným právním řádem, které máte nebo můžete mít vůči Provozovateli ve vztahu k jakémukoliv takovému Obsahu.

7. Práva, na která poskytujete licenci

7.1 Při zasílání nebo zveřejňování Obsahu na refcoach (a popř. dodání Provozovateli linku ohledně Obsahu k zveřejnění ze strany Provozovatele), které jsou chráněny právy duševního vlastnictví (zejména fotografie, videa), udělujete:

(i) Provozovateli celosvětovou, časově neomezenou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci (s právem poskytnout sublicenci) k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v souvislosti s poskytováním Služby a jinak v souvislosti s poskytováním Služby a obchodní činností Provozovatele, zejména k propagaci a redistribuci části nebo celé Služby (a z ní odvozených děl) v jakýchkoliv mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoliv mediálních kanálů;
(ii) každému uživateli Služby celosvětovou, časově neomezenou, nevýhradní a bezplatnou licenci k přístupu k vašemu Obsahu prostřednictvím Služby a k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v rozsahu umožněném funkcemi Služby a souladu s těmito Podmínkami.

7.2 Jestliže vám Služba povoluje určitý Obsah odstranit, bude odstraněn obdobným způsobem jako při přesunutí do koše v počítači. Berete však na vědomí, že odebraný Obsah může po přiměřeně dlouhou dobu existovat v záložních kopiích (nebude však dostupný ostatním). V této souvislosti Provozovatel upozorňuje, že hodnocení sportovních trenérů či událostí (tj. recenze uživatelů) následně ze strany uživatele odstranit nelze a zůstanou dostupné na Webových stránkách, případně i na jiných platformách, i v případě, že uživatel, který recenzi zveřejnil, přestane využívat portál Refcoach a/nebo zruší svou registraci (toto neplatí v případě osobních údajů, které jsou u recenzí automaticky se zrušením registrace vymazány a recenze je tak nadále uváděna jako anonymní). Obdobně se postupuje rovněž u příspěvků sportovních trenérů, správců akademií a popř. i dalších partnerů a uživatelů, tj. v případě zrušení registrace nedochází k automatickému výmazu zveřejněných příspěvků daného uživatele, ale pouze k jejich anonymizaci. Současně platí, že platnost vámi udělených licencí k textovým příspěvkům, které předložíte jako Obsah, je neomezená a tyto licence jsou neodvolatelné, nicméně jinak nejsou na újmu vašich vlastnických práv, která si podržíte, jak je uvedeno v bodu 6.2 výše.

8. Obsah Provozovatele na Webových stránkách

8.1 S výjimkou Obsahu, který předkládáte v rámci Služby, je veškerý další Obsah v rámci Služby vlastněný nebo licencovaný Provozovatelem a je předmětem autorských práv, práv k ochranným známkám a dalších práv duševního vlastnictví Provozovatele nebo jeho poskytovatelů licence. Jakékoliv obchodní nebo servisní značky třetích stran uvedené ve vámi nezveřejněném Obsahu jsou obchodními nebo servisními značkami příslušných vlastníků. Takový Obsah nelze stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat či jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebo případně jejích poskytovatelů licence. Provozovatel a jeho poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá výslovně neudělená práva ke svému Obsahu.

9. Odkazy z refcoach

9.1 Služba může zahrnovat odkazy (hyperlink) na další webové stránky, které nejsou vlastněné či kontrolované Provozovatelem. Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany soukromí či postupy užívanými jakýmikoliv webovými stránkami třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost.

9.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Provozovatel není odpovědný za dostupnost jakýchkoliv externích stránek nebo zdrojů a neschvaluje jakoukoliv reklamu, produkty ani jiné materiály, které jsou k dispozici na takových stránkách či z takových zdrojů nebo jejich prostřednictvím.

9.3 Berete na vědomí, že Provozovatel není odpovědný za jakékoliv ztráty či škody, které vám mohou vzniknout v důsledku dostupnosti těchto externích stránek nebo zdrojů či v důsledku vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy, produktů nebo jiných materiálů, které jsou k dispozici na takových stránkách či z takových zdrojů nebo jejich prostřednictvím.

9.4 Provozovatel doporučuje, abyste sledovali, kdy opouštíte Službu, a abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany soukromí platné pro jakékoliv další stránky, které navštívíte.

10. Ukončení vašeho vztahu s Provozovatelem

10.1 Tyto Podmínky se na vás vztahují až do doby, kdy bude vámi nebo Provozovatelem ukončena vzájemná smlouva způsobem uvedeným níže.

10.2 Pokud si přejete svoji smlouvu s Provozovatelem ukončit, můžete tak učinit (a) v případě neregistrovaného uživatele kdykoliv, když přestanete navštěvovat Webové stránky a používat Službu nebo (b) v případě registrovaného uživatele tím, že uzavřete svůj účet (tj. zrušíte registraci) na refcoach (ve vašem uživatelském nastavení) a přestanete navštěvovat Webové stránky, popř. nám oznámíte váš úmysl zrušit registraci emailem na info@refcoach.cz (v takovém případě zrušíme váš účet za vás v následujících 2 pracovních dnech).

10.3 Provozovatel může smlouvu s vámi kdykoliv ukončit, pokud:

(i) jste porušili jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo jste jednali způsobem, který jednoznačně naznačuje, že nemáte v úmyslu nebo nemůžete ustanovení těchto Podmínek dodržovat); nebo
(ii) je Provozovatel povinen tak učinit ze zákona (například v případě, že poskytování Služby vaší osobě je nebo se stane nezákonným).

10.4 Provozovatel může dále smlouvu s vámi kdykoliv ukončit, pokud:

(i) Provozovatel přestane poskytovat Službu uživatelům v zemi, ve které sídlíte nebo ze které Službu využíváte; nebo
(ii) poskytování Služby Provozovatelem vaší osobě již dle názoru Provozovatele není obchodně realizovatelné.

10.5 Ukončení platnosti těchto Podmínek neovlivní žádná zákonná práva, závazky a povinnosti, které se vztahovaly na vás a Provozovatele (nebo které vznikly v průběhu doby platnosti a účinnosti Podmínek) nebo jejichž platnost byla výslovně neomezená.

11. Vyloučení záruky

11.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní jakákoliv zákonná práva, která vždy máte jako spotřebitel a která nemůžete smluvně měnit ani se jich vzdát.

11.2 Služba je poskytována „tak, jak je“ a Provozovatel nečiní ve vztahu k ní žádné prohlášení ani neposkytuje žádné záruky.

11.3 Provozovatel zejména neprohlašuje, nezaručuje a neodpovídá vám za:

(i) to, že vaše užívání Služby splní vaše požadavky a očekávání;
(ii) to, že vaše užívání Služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bezchybné;
(iii) to, že jakékoliv informace získané vámi v důsledku užívání Služby budou přesné či spolehlivé; a
(iv) to, že nedostatky v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru poskytnutého vám jako součást Služby budou odstraněny;
(v) žádné doporučení poskytnuté v rámci užívání Služby.

11.4 Na Službu se nevztahují žádné podmínky, záruky ani jiné podmínky (včetně jakýchkoliv mlčky předpokládaných podmínek týkajících se uspokojivé jakosti, vhodnosti pro určitý účel nebo shody s popisem) s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách.

12. Omezení odpovědnosti

12.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Provozovatele za ztráty, které nelze dle příslušných zákonů vyloučit nebo omezit.

12.2 S výhradou obecného ustanovení odstavce 12.1 výše není Provozovatel vůči vám ani dalším třetím osobám odpovědný za:

(i) jakékoliv nepřímé či následné škody, které vám mohou vzniknout, a to bez ohledu na jejich příčiny, důvody, původ, povahu nebo důsledky. To zahrnuje jakýkoliv váš ušlý zisk (ať již vzniklý přímo či nepřímo), jakoukoliv újmu na obchodní hodnotě či dobré pověsti (včetně ztráty klientely) nebo ztrátu dat nebo jiného nehmotného majetku;
(ii) jakoukoliv ztrátu či škodu, která vám může vzniknout v důsledku:

a) vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv informace či reklamy nebo v důsledku jakéhokoliv vztahu či transakce mezi vámi a jakýmkoliv dalším uživatelem, inzerentem či sponzorem, jehož reklama se objevuje u Služby;
b) jakýchkoliv změn, které provede Provozovatel u Služby, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování Služby (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služby);
c) vymazání, porušení či neuložení jakéhokoliv Obsahu a dalších komunikačních údajů vedených nebo přenášených při vašem užívání Služby nebo jeho prostřednictvím;
d) neposkytnutí přesných informacích k účtu refcoach z vaší strany;
e) nezajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašeho hesla nebo podrobností o účtu refcoach z vaší strany.

12.3 Omezení odpovědnosti Provozovatele vůči vaší osobě dle odstavce 12.2 výše platí bez ohledu na to, zda byl Provozovatel upozorněn na možnost vzniku takových škod nebo si této možnosti měl být vědom, či nikoliv.

12.4. Přestože Provozovatel stanovuje pravidla chování uživatelů Webových stránek, nemá možnost ovlivnit ani určovat akce jejích uživatelů a nezodpovídá za Obsah, který uživatelé prostřednictvím Webových stránek zveřejňují, přenášejí nebo sdílejí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoli urážlivý, nevhodný, obscénní, nezákonný nebo jinak nepřijatelný Obsah, se kterým je možné se na Webových stránkách setkat. Provozovatel nenese odpovědnost za chování uživatelů Webových stránek, ať už jde o chování online, nebo v reálném světě.

13. Povinnosti a odpovědnost sportovních trenérů, správců akademie a pořadatelů událostí

13.1 Využíváte-li Službu jako sportovní trenér, jako správce akademie nebo jako pořadatel události k propagaci svých služeb, potvrzujete a jste plně odpovědní za to, že:

(i) veškeré informace na vašem profilu či profilu dané události na Webových stránkách jsou pravdivé a aktuální (např. pokud v současné době nenabíráte nové klienty, je potřebné na profilu tuto záležitost zohlednit);(ii) svým zákazníkům poskytujete služby, které propagujete na Webových stránkách,
(iii) máte veškeré potřebné oprávnění k poskytování služeb, které propagujete na Webových stránkách;
(iv) budete aktivně komunikovat s ostatními uživateli, kteří projevili zájem o vaše služby (události), a to s důrazem na slušnost;
(v) budete udržovat kvalitu svých služeb a profesionalitu a budete se svým přístupem snažit minimalizovat jakékoliv negativní hodnocení ze strany ostatních uživatelů;
(vi) vaše ceny služeb jsou aktuální a konečné (tzn. jakýmkoliv způsobem ostatní uživatele neklamat skrytými poplatky apod.);
(vii) budete s Provozovatelem aktivně komunikovat Vaše negativní zkušenosti s ostatními uživateli (a informovat jej o této skutečnosti);

13.2 Jako sportovní trenér jste oprávněni na svém profilu zveřejnit, zda aktuálně nabíráte nové klienty či nikoliv. Tato informace slouží zejména pro ostatní uživatele, a proto jste povinni tuto informaci řádně aktualizovat a předcházet tak stížnostem (resp. negativním zkušenostem) ze strany ostatních uživatelů. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit na profilu sportovního trenéra tuto informaci, zejména v případě, že takový sportovní trenér aktivně nekomunikuje s ostatními uživateli, popř. obdrží stížnosti, že uvedená informace není pravdivá.

13.3. Jako sportovní trenér, správce akademie nebo pořadatel události dále berete na vědomí a souhlasíte, že Provozovatel je oprávněn smazat Váš účet či událost na Refcoach (mimo jiné případy uvedené v Podmínkách) rovněž v případě, že

(i) uvádíte na své profilu či události nepravdivé či neaktuální informace;
(ii) aktivně nekomunikujete s Provozovatelem a ostatními uživateli;
(iii) opakovaně bude o vás ostatními uživateli vyjádřeno negativní hodnocení (reference), které Provozovatel shledá jako důvodné a podstatné;
(iv) dopustíte se nekalého jednání vůči ostatním uživatelům (zejména klamání či jiné obdobné jednání, které je v rozporu s dobrými mravy);
(v) jinak porušujete Podmínky (a zejména čl. 13.1).

14. Obecné právní podmínky

14.1 Tyto Podmínky zakládají úplnou dohodu mezi vámi a Provozovatelem, jsou řídicí pro vaše užívání Služby a v plném rozsahu nahrazují jakékoliv předchozí dohody mezi vámi a Provozovatelem v souvislosti se Službou. 

14.2 Souhlasíte s tím, že Provozovatel vám může zasílat oznámení týkající se Služby, včetně oznámení o změně Podmínek, prostřednictvím e-mailu, poštovní služby, vašeho účtu nebo oznámení uveřejněného na Webových stránkách Služby.

14.3 Souhlasíte s tím, že pokud Provozovatel neuplatní nebo nevymáhá jakékoliv zákonné právo či opravný prostředek obsažený v Podmínkách (nebo náležející Provozovateli dle jakýchkoliv příslušných zákonů), nebude to považováno za formální vzdání se práv ze strany Provozovatele a tato práva a opravné prostředky budou Provozovateli i nadále k dispozici.

14.4 Pokud kterýkoliv soud s příslušnou jurisdikcí v dané věci rozhodne, že některé ustanovení těchto Podmínek je neplatné, zdánlivé či nevymahatelné, bude takové ustanovení od těchto Podmínek odděleno, aniž by to ovlivnilo zbývající část Podmínek. Zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti a účinnosti.

14.5 Tyto Podmínky a váš vztah s Provozovatelem na nich založený se řídí českým právem. Vy i Provozovatel se tímto podřizujete výhradní jurisdikci českých soudů, které budou příslušné k rozhodnutí jakékoliv právní záležitosti vyplývající z těchto Podmínek. 

15. Změny Podmínek

15.1 Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého uvážení a bez předchozího upozornění Podmínky změnit, například z důvodu změny právních předpisů nebo regulatorních změn či změn funkcí nabízených prostřednictvím Služby. Pravidelně si proto v rámci vaší návštěvy Webových stránek tyto Podmínky přečtěte a s těmito změnami se seznamte. Aktuální verze Podmínek bude vždy zveřejněna na Webových stránkách. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo o změně Podmínek vás informovat odesláním oznámení dle bodu 14.2. Pokud s upravenými podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat Službu a Webové stránky používat, popř. zrušit váš účet. Pokud budete i nadále využívat Službu a Webové stránky po datu, kdy byly zveřejněny upravené podmínky, bude to Provozovatel považovat za váš souhlas s upravenými podmínkami.

Verze ze dne 1.11.2021