Zásady pro uživatele refcoach

 

Pokud užíváte webové stránky www.refcoach.cz (dále jen „Webové stránky“ či „refcoach“), jste povinni dodržovat následující zásady a pokyny.

Nemusí se vám líbit všechno, co na refcoach uvidíte. Pokud se vám bude něco zdát nevhodné, použijte funkci nahlašování a upozorněte pracovníky provozovatele. Naši pracovníci nahlášený obsah nepřetržitě kontrolují a zjišťují, zda došlo k porušení zásad a pokynů pro komunitu.

Níže naleznete několik základních pravidel, která vám pomohou vyhnout se potížím. Berte prosím tato pravidla vážně a dbejte na jejich dodržování. Nehledejte skuliny a nesnažte se pravidla obejít. Snažte se je pochopit a respektujte principy, na nichž jsou založena.

I přesto, že z naší strany se snažíme odhalit jakýkoliv nevhodný obsah na refcoach, spoléháme, že členové komunity rovněž budou nahlašovat obsah, který pokládají za nevhodný, a to prostřednictvím funkci nahlašování. Po nahlášení nenásleduje automaticky odstranění. Nahlášený obsah z naší strany zkontrolujeme, přičemž pokud vyhodnotíme, že jde o obsah, který porušuje tyto zásady, popř. je jinak závadný, je z refcoach odstraněn.

Závadný obsah příspěvku lze rozdělit na následující kategorie:

1. Obsah, který není relevantní s ohledem na účel Webových stránek

V Podmínkách užívání a poskytování služeb je popsán účel služby refcoach (viz čl. 1.2 a 1.3).

V případě, že jste sportovní trenéři, správci akademie nebo pořadatelé událostí, vaše příspěvky musí být zejména ve formě prezentace vašich služeb v oblasti sportu, jakož i další komunikace směrem k ostatním uživatelům. V případě, že jste ostatní registrovaní uživatelé, jste oprávněni vkládat příspěvky představující hodnocení (resp. recenze) sportovních trenérů či událostí po absolvování služby (události) či jiné zkušenosti u sportovního trenéra.

V souvislosti s výše uvedeným konkrétním zaměřením Webových stránek informujeme, že veškeré vaše příspěvky, které nesplňují uvedený účel služby refcoach mohou být z naší strany odstraněny.

2. Nahota a sexuální obsah

Služba refcoach neslouží ke zveřejňování pornografického materiálu a sexuálně explicitního obsahu. Pokud váš příspěvek či komentář odpovídá tomuto popisu, nezveřejňujte ho na refcoach, a to ani v případě, pokud jste v příspěvku zobrazeni vy sami. Upozorňujeme také, že případný závadný obsah (jako např. pornografie či zneužívání dětí) můžeme nahlásit policii.

Pokud je cílem příspěvku či komentáře být sexuálně provokativní, pravděpodobně takový příspěvek či komentář nebude přijatelný.

Povoleny zejména nejsou následující příspěvky či komentáře:

- sexuálně explicitní obsah jako pornografie;

- fetišistický obsah (zejména násilný, názorný či ponižující obsah);

- nahota nebo jiný erotický obsah.

Pro vyhodnocení, zda konkrétní příspěvek či komentář je závadný bereme v úvahu rovněž následující skutečnosti:

- zda je nahota a sexuální obsah centrálním motivem příspěvku či komentáře;

- zda je příspěvek či komentář sexuálně podbízivý;

- zda je subjekt zobrazený v příspěvku či komentáři v póze, která má za cíl vyvolat sexuální vzrušení;

- zda je subjekt zobrazený v příspěvku či komentáři minimálně oblečený a jestli je takové oblečení akceptovatelné v odpovídajícím veřejném kontextu (např. plavky nebo spodní prádlo);

3. Nebezpečný nebo škodlivý obsah

Zakázány jsou veškeré příspěvky a komentáře, které:

- nabádají jiné uživatele a zejména děti k věcem, které jim mohou přivodit vážné zranění. Obsah popisující nebo zobrazující takové nebezpečné nebo rizikové jednání může být podle míry závažnosti odstraněn;

- podněcují k násilí nebo nebezpečné či nezákonné činnosti, při nichž hrozí riziko vážné újmy na zdraví nebo smrti (příspěvek či komentář zachycující nebezpečné činnosti může být povolen, pokud je jeho primární účel vzdělávací, dokumentační, vědecký či umělecký a pokud není bezdůvodně názorný);

- nabádají ostatní k páchání násilných činů.

Faktory, které zvažujeme při rozhodování o odstranění příspěvku či komentáře z důvodu nebezpečného či škodlivého obsahu:

- zda by popsaná či zobrazená činnost mohla vést k vážnému zranění nebo smrti,
- zda jsou jednotlivci účastnící se činnosti školenými profesionály, kteří uplatňují veškerá ochranná opatření, aby zabránili zranění,
- zda by ostatní (a zejména nezletilí) mohli tuto činnost snadno napodobit,
- zda by bylo možné využít obsah při páchání závažných násilných činů,
- zda je účel zveřejnění příspěvku či komentáře ve své podstatě vzdělávací, dokumentární, vědecký či umělecký.

4. Projev nenávisti, vulgarity a pomluvy

Služba refcoach představuje platformu pro svobodné vyjadřování v rámci určitých limitů. Žádným způsobem však nepodporujeme obsah, který propaguje nebo schvaluje násilí proti jednotlivcům nebo skupinám na základě rasového nebo etnického původu, náboženství, postižení, pohlaví, věku, národnosti, služby v armádě nebo sexuální orientace/genderové identity, nebo obsah, jehož hlavním účelem je šířit nenávist na základě některé z těchto charakteristik. Hranice v těchto případech není vždy určena jasně, pokud ale příspěvek či komentář záměrně útočí na některou z uvedených skupin, rozhodně tuto hranici překračuje.

Provozovatel si dále vyhrazuje právo odstranit jakékoliv příspěvky či jiné informace o uživateli (např. nickname), které budou obsahovat vulgarity či obdobné projevy („hejty“).

I přes naší podporu svobodného vyjadřování a snahy bránit vaše právo na vyjádření nepopulárních názorů, nedovolujeme jakékoliv pomluvy. Mezi tím, co se za pomluvu pokládá a nepokládá, může být velice tenká hranice. Proto Vám doporučujeme pečlivě předem zvážit a sami vyhodnotit potenciální závadnost vašeho příspěvku či komentáře. Současně upozorňujeme, že pomluva může být ze strany příslušného orgánu vyhodnocena jako přestupek či trestný čin.

5. Násilný nebo explicitní obsah

Zakázáno je zveřejňovat příspěvky s násilnými nebo krutými záběry, jejichž záměrem je především šokovat, vyhledávat senzaci nebo které jsou samoúčelné. Nenabádejte ostatní k páchání násilných činů.

Užívání refcoach ze strany jakýchkoliv teroristických organizacích či jejich členů k jakýmkoliv účelům (např. k získávání nových členů) je přísně zakázáno. Na refcoach je přísně zakázán obsah propagující teroristické činy, podporující násilí, oslavující teroristické útoky nebo jiný obdobný obsah související s terorismem. 

6. Obtěžování, urážky a kyberšikana

Služba refcoach neslouží k zveřejňovat urážlivých či obtěžujících příspěvků či komentářů. Každý uživatel může nahlásit příspěvek či komentář k příspěvku a žádat jeho odstranění, jestliže obtěžování překročí určitou hranici a přeroste v úmyslný útok. Pokud vám však někteří uživatelé přijdou pouze nepříjemní, malicherní nebo protivní, jednoduše je ignorujte.

Za obtěžování mohou být vyhodnoceny:

- hanlivé příspěvky a komentáře,
- prozrazení osobních údajů jiné osoby, včetně citlivých osobních údajů, jako je rodné číslo, číslo pasu nebo bankovního účtu,
- zákeřné nahrávání určité osoby bez jejího souhlasu,
- úmyslné zveřejňování obsahu za účelem ponížení určité osoby,
- nežádoucí sexualizace, například sexuální obtěžování nebo sexuální šikana v jakékoli formě,
- podněcování k obtěžování jiných uživatelů či autorů.

V této souvislosti vám doporučujeme, abyste se před zobrazením příspěvku či komentáře zamysleli nad tím, jak můžete být vnímáni online a nezveřejňujte nic, co by mohlo ohrozit vaši dobrou pověst nebo bezpečnost.

Kritika a urážení se mohou někdy vystupňovat až do podoby vážného obtěžování nebo kyberšikany. Pokud vám někdo konkrétně vyhrožuje a cítíte se v ohrožení, nahlaste to příslušnému orgánu (policii).

7. Spam, klamavé postupy a podvody

Přípustné není vytváření zavádějících popisů, značek, názvů či náhledů za účelem zvýšení počtu zhlédnutí, ani zveřejňování velkého množství necíleného, nechtěného nebo opakujícího se obsahu, včetně komentářů a soukromých zpráv.

Neustále se snažíme o to, aby se na refcoach nevyskytoval spam, podvody a další klamavé postupy, jejichž cílem je komunitu refcoach zneužívat. Níže se prosím podrobněji seznamte s tím, co představuje porušení těchto zásad.

a)Spam v příspěvcích

S těmito zásadami není souladné zveřejňovat v rámci příspěvků nebo na jiných místech na Webových stránkách velké množství nevyžádaného, nezacíleného či opakujícího se obsahu. Pokud je hlavním účelem vašeho obsahu nasměrovat uživatele mimo refcoach na jinou komerční stránku nebo jiné komerční účely, bude se pravděpodobně jednat o porušení našich zásad ochrany proti spamu.

b)Spam zvyšující počet zhlédnutí

Cokoli, co uměle zvyšuje počet zhlédnutí, (popř. hodnocení „líbí se“, komentářů nebo jiných ukazatelů) prostřednictvím využití automatických systémů nebo předkládání příspěvků nic netušícím uživatelům, je v rozporu s našimi podmínkami.

c) Zavádějící metadata

Výraz metadata označuje jakékoli a veškeré přídavné informace poskytované o příspěvku či komentáři. Jejich součástí je název, popis, označení, poznámky a miniatura. Důvodem používání metadat je možnost poskytnout k příspěvkům a komentářům doplňující kontextové informace. Je zakázáno zneužívat tyto funkce s cílem obejít nebo přelstít naše algoritmy vyhledávání. Veškerá metadata by měla odpovídat obsahu daného příspěvku či komentáře.

d) Klamný obsah

Je zakázáno vytvářet obsah určený k oklamání ostatních pro vlastní finanční zisk. Ostatní uživatele nabádáme, aby byli na pozoru před tvrzeními, která nabízejí až příliš velké výhody, protože tomu tak pravděpodobně není.

e) Vydírání

Pravidla refcoach zásadně netolerují žádnou formu vydírání. Pokud někdo zveřejní příspěvek se sexuálním obsahem, které vás zobrazuje a kterým vás chce vydírat, a pošle vám odkaz, ihned tento obsah nahlaste, požádejte o jeho odstranění a kontaktujte policii.

8. Výhrůžky

Žádným způsobem netolerujeme bezohledné jednání, stalking, vyhrožování, obtěžování, zastrašování, narušování soukromí, zveřejňování cizích osobních údajů, podněcování k násilným činům nebo porušování našich smluvních podmínek a zásad. Upozorňujeme, že všem, kdo budou při těchto činnostech přistiženi, může být trvale zakázán přístup na refcoach. Veškerý obsah založený na vyhrožování závažným fyzickým napadením proti konkrétnímu jednotlivci nebo určité skupině osob bude odstraněn.

9. Porušení autorských práv a ochranných známek, porušení ochrany soukromí

a) Autorská práva

Doporučujeme vám, abyste respektovali autorská práva třetích osob. Zveřejňujte pouze obsah (a popř. předávejte nám obsah k našemu přímému zveřejnění), k jehož užití máte oprávnění.

Pokud se domníváte, že vaše dílo chráněné autorskými právy bylo na refcoach zveřejněno bez povolení, můžete odeslat oznámení o porušení autorských práv prostřednictvím funkce nahlášení nebo kontaktního formuláře. Než oznámení odešlete, nejprve důkladně zvažte, zda se na uvedené dílo nevztahuje výjimka z ochrany autorských práv. Žádost může odeslat pouze vlastník autorských práv nebo osoba oprávněná jednat jeho jménem. Když nás vlastník autorských práv formálně upozorní, že nejste oprávněni zveřejňovat na Webových stránkách jeho obsah, zastavíme šíření vámi zveřejněného obsahu v souladu se zákonem o autorských právech.

Důrazně upozorňujeme, abyste nevznášeli neoprávněné nároky. Zneužití tohoto procesu může mít za následek pozastavení/zrušení vašeho účtu nebo další právní důsledky. Pokud si po odeslání oznámení o porušení autorských práv uvědomíte, že jste obsah identifikovali nesprávně, nebo si podání stížnosti rozmyslíte, na vaši žádost tuto stížnost stáhneme. Stažení stížnosti proveďte prostřednictvím kontaktního formuláře.

V případě, že z důvodu výše uvedeného oznámení dojde z naší strany k odstranění příspěvku či komentáře pro porušení autorských práv, je dotčený uživatel oprávněn učinit tzv. protioznámení (tj. podat žádost o obnovení takového příspěvku či komentáře) prostřednictvím kontaktního formuláře. Tento postup lze uplatnit pouze v případech, kdy byl příspěvek či komentář odstraněn v důsledku omylu nebo chybné identifikace materiálu, který má být odstraněn. Za žádných jiných okolností jej uplatnit nelze.

Protioznámení musí odeslat původní uživatel, který příspěvek či komentář zveřejnil, nebo jeho zplnomocněný zástupce, například právní zástupce. Vaše protioznámení zpracujeme tím, že jej předáme nárokující straně. Upozorňujeme, že když protioznámení přeposíláme, můžeme jej uvést v plném znění, a to včetně všech osobních údajů, které do něj vložíte. Nárokující strana tyto údaje může využít v případném soudním sporu ohledně autorských práv. Podáním protioznámení souhlasíte s tím, že vaše údaje mohou být tímto způsobem sděleny. Protioznámení nepřepošleme nikomu jinému kromě původní nárokující strany.

V této souvislosti je potřebné uvést, že refcoach nemůže řešit spory o vlastnictví autorských práv. Když obdržíme oznámení o porušení autorských práv, odstraníme obsah tak, jak vyžaduje zákon. Když obdržíme platné protioznámení, předáme ho osobě, která o odstranění příspěvku či komentáře požádala. Je pak na obou stranách, aby spor vzájemně vyřešily (např. u soudu).

b)  Ochrana soukromí a bezpečnosti

Upozorňujeme, že je potřebné rozlišovat mezi ochranou autorského práva a ochranou soukromí. Skutečnost, že jste identifikován v příspěvku či komentáři, ještě neznamená, že k tomuto příspěvku či komentáři máte autorská práva. Pokud však někdo jiný bez vašeho souhlasu zveřejnil příspěvek či komentář s vaší osobou a vy máte pocit, že tím porušuje vaše soukromí nebo bezpečnost, můžete podat stížnost na porušení ochrany soukromí prostřednictvím kontaktního formuláře.

c) Ochranné známky

Obdobně jako v případě porušení autorských práv jsme oprávněni odstranit příspěvek či komentář při nerespektování ochranných známek jiných osob či jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Pokud jste vlastníkem ochranné známky a domníváte se, že dochází k porušení vašich práv, upozorňujeme, že nebudeme vystupovat jako prostředník ve sporech mezi uživateli a vlastníky ochranných známek. V důsledku toho vřele doporučujeme vlastníkům ochranných známek, aby své spory řešili přímo s uživatelem, který daný obsah zveřejnil. Kontaktováním osoby, která obsah zveřejnila, můžete dosáhnout rychlejšího řešení svých nároků způsobem, který bude prospěšný pro vás, osobu, která zveřejnila příspěvek či komentář, i pro celou komunitu refcoach.

Verze ze dne 1.11.2021